Školiace stredisko

Zabezpečujeme pre Vás školenia BOZP pre práce vo výškach. Sme oprávnení MPSVR SR na výchovu a vzdelávanie v oblasti BP, pre pracovníkov vykonávajúcich práce vo výškach a nad volnou hĺbkou.
Stredisko disponuje skúsenými inštruktormi a lektormi, ktorí absolvovali niekoľko himalájskych expedícií a tieto poznatky zúročujú a odovzdávajú absolventom kurzov.
Stredisko sa ďalej zaoberá:Školenia pre práce vo výškach

zabezpečujeme :

školenia pre práce vo výškach a nad volnou hĺbkou
- horolezecká technika
- speleologická technika
- špeciálna technika

cieľová skupina: výškoví špecialisti.

cena základného školenia: € 170 (5 dní)
cena preškolenia (oboznámenia) po 12 mesiacoch: € 65 (2 dni)
cena AOP raz za 5 rokov: € 65
prepadnuté školenie nie viac ako 24 mesiacov € 120

Aktualizačná odborná príprava pre práce vo výškach:
Školenie je určené pre tých, ktorí majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach. Pracovníci si zopakujú vedomosti a absolvujú preskúšanie z praktických činností vo výškach a a nad voľnou hĺbkou. Platnosť osvedčenia bude predlžená po absolvovaní školenia.
dĺžka školenia: 8hod

všetky ceny sú uvedené s 20% DPH !

podmienky prijatia do kurzu: zdravotná spôsobilosť preukázaná potvrdením od lekára, vek nad 18 rokov a zaplatené školné.
Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú osvedčenie pre práce vo výškach a nad volnou hĺbkou v zmysle vyhl. 147/2013 Zb, na základe ktorého si môžu zažiadať o vydanie živnostenského listu na práce vo výškach. Po 12 mesiacoch je potrebné si osvedčenie (preukaz) obnoviť.

 

ICO PDFVYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

termíny školení 2017

Termíny školení pre pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle

vyhl. 147/2013 Zb. vyhl. 46/2014 Z.z a súvisiacich predpisov.

kurz č.1 Január 16.1. - 20.1.2017 začiatok o 9.00h
kurz č.2 Marec 13.3. - 17.3. 2017 začiatok o 9.00h
kurz č.3 Jún 12.6. - 16.6. 2017 začiatok o 9.00h
kurz č.4 September 18.9. - 22.9. 2017 začiatok o 9.00h
kurz č.5 November 20.11. - 24.11. 2017 začiatok o 9.00hškoliace stredisko dostalo od NIP oprávnenie na výchovu a vzdelávanie:
VVZ-0537/08-07.1


Školenia sú určené pre začiatočníkov a pokročilých a konajú sa v priestoroch našej spoločnosti na:
Galbavého ul. 1859
841 01  Bratislava

Galbavého 1859, Bratislava, Slovensko