Výškové práce

Pokračovaním športových aktivít v oblasti horolezectva vznikli práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky. Všade tam, kde zlyhajú klasické metódy prístupu na miesto ako je napríklad lešenie, vysokozdvižné plošiny, žeriavy... tam nastúpia naši kvalifikovaní pracovníci. 
Vďaka novým materiálom, metódam a metodikám sú dnešné práce vo výškach na takej vysokej úrovni, že v podstate nie je problém sprístupniť akékoľvek "neprístupné" miesto resp. objekt.
Výškové práce sme schopní zrealizovať vrámci celej SR a v ktoromkoľvek ročnom období. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením nutným pre práce vo výškach v zmysle platnej legislatívy.
Zaručujeme kvalitu a efektívnosť vykonaných prác a najvyššiu mieru bezpečnosti. 

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou vykonávané s použitím horolezeckej techniky


Špeciálne práce s vykonávané s pomocou vrtuľníka a malého športového lietadla.


Záchranárske a evakuačné práce 
Premiestňovanie nadrozmerných bremien
Práce vykonávané v podvese
Vyhotovenie fotodokumentácií a filmových záznamov
Kaskadérske a doublerské práce
Reklamné služby a činnosti vykonávané počas letu

Špeciálne práce vykonávané v objektívne rizikovom prostredí


Práce vykonávané v náročných klimatických podmienkach
Demolačné a búracie práce
Práce vykonávané v prostredí s rizikom voľne padajúcich a pohybujúcich sa predmetov
Práce vykonávané v prašnom a vírivom prostredí
Práce vykonávané nad hladinou stojatej vody
Práce vykonávané nad hladinou tečúcich a padajúcich vôd
Práce vykonávané v prostredí priemyselných a technických zariadení počas ich prevádzky

Pílenie a ošetrovanie stromov


Orezávanie vetiev listnatých a ihličnatých stromov
Pílenie stromov po častiach 
Riadenie a kontrolované spúšťanie častí stromov medzi blízkymi objektmi
Ochranné nátery orezaných a poškodených častí stromov
Vytrhávanie stromov aj s koreňmi
Zber úrody na stromoch 
Vynášanie a osádzanie vtáčích búdok, hniezd 
Vynášanie a osádzanie monitorovacích zariadení 
Úprava stromov na športové lezecké účely

Elektroinštalačné práce


Demontáž a montáž bleskozvodov so súvisiacimi zemnými prácami
Demontáž elektrických zariadení
Montáž a zapájanie elektronických zariadení, snímačov, a pod.
Montáž výstražných svetelných zariadení výškových objektov
Montáž vianočných, sviatočných, zábavných a reklamných osvetlení budov, stromov...
Montáž svetelných reklám
Osvetľovanie objektov, budov reklám
Osvetľovanie strážených objektov

Montážne práce


Montáž nosných železných, drevených a kombinovaných konštrukcií
Zvarovanie železných konštrukcií
Montáž prostriedkov kolektívneho zabezpečenia výškových pracovníkov
Montáž a demontáž plastových, drevených a kovových okien, dverí, priečok a pod.
Montáž a demontáž kopilitov 
Montáž zábradlí, mreží, vonkajších roliet, markíz, žalúzií, okeníc..
Montáž ventilátorov a klimatizačných zariadení
Demontáž zariadení, lietadiel...
Klampiarske práce
Montáž ochranných sietí, zábran, rebríkov, premostení 
Montáž lešení ťažkých 
Montáž lešení závesných 
Montáž komínových lešení
Montáž prepravných zariadení lanových premostení, kladkostrojov
Montáž transparentov, veľkoplošných reklám, reklamných tabulí, reklamných plagátov...

Murárske práce


Obíjanie starých omietok
Opravy muriva
Opravy omietok
Opravy špaliet
Opravy obkladov
Opravy a sanácie betónových konštrukcií
Murovanie
Omietanie
Špaletovanie 
Osádzanie okien, dverí
Murovanie štukatérskych profilov
Nanášanie tenkovrstvých omietkovín

Špeciálne stavebné práce


Opravy a murovanie vnútorných komínových výmuroviek
Opravy vonkajších plášťov tehlových betónových, tvárnicových a kovových komínov
Opravy a sanácie vodných betónových priehrad, odkalísk a pod.
Sanácie a spevňovanie skalných svahov, lomov 

Izolácie


Zatepľovanie objektov kontaktnými zateplovacími systémami
Tepelné izolácie priemyselných agregátov, parovodov, kolón
Tmelenie stykových spár
Tmelenie a tesnenie spár okenných rámov 
Klampiarske izolácie
Búracie práce
Búranie železných konštrukcií striech, priemyselných objektov výrobných hál, žeriavov, skladov, stožiarov... 
Búranie tehlových, betónových , železobetónových, tvárnicových, plechových, komínov, chladiacich veží, 
Búranie komínových výmuroviek, 
Búranie starých eternitových, siporexových, plastových zateplení 
Búranie drevených konštrukcií
Vybúravanie otvorov, priechodov

Maľby a nátery ( nanášaním, striekaním )


Maľby veľkoplošných reklám, nápisov, log, ikon..
Bezpečnostné denné bezpečnostné značenia výškových objektov
Nátery železných konštrukcií stožiarov, žeriavov, rebríkov, profilov, zábradlí...
Nátery plechových konštrukcií
Nátery striech
Reflexné nátery striech
Protipožiarne nátery výrobných hál, liniek, lakovní
Penetračné nátery
Nátery fasád 
Hydroizolačné nátery fasád
Nátery komínov, veží, mostov,
Nátery bleskozvodov 
Nátery a ochranné nátery drevených konštrukcií
Odstraňovanie starých náterov

Čistiace práce


Vysokotlakové pieskovanie objektov pieskom a vodou
Vysokotlakové ostriekavanie objektov vodou
Chemické čistenie, odmasťovanie
Mechanické čistenie kovových, drevených a plastových podkladov
Umývanie sklenených plôch a hladkých obkladov
Vysávanie prachu v priestoroch hál, liniek, skladov...
Čistenie objektov od hrubých nečistôt
Čistenie zvodov, žľabov, striech , parapet, 

Ostatné horolezecké práce


Natáčanie inštruktážnych a reklamných videofilmov
Istenie tretích osôb pri práci
Odstraňovanie snehu z plochých aj šikmých striech
Vynášky materiálu na neprístupné a vysoko položené miesta
Kotvenie, príprava a kontrola istiacich stanovíšť
Ostatné pomocné práce vo výškach